Datavernbestemmelser

 1. Generell informasjon om innsamling av personopplysninger
  For oss i CASIO Europe GmbH («CASIO») er vern av personopplysninger et viktig anliggende. Personvernerklæringen beskriver hvordan CASIO (i det følgende også omskrevet som «vi», «oss» og «våre») bruker og verner personopplysninger som samles inn gjennom g-shock.eu («CASIOs hjemmeside»).
  Personopplysninger er opplysninger om deg, så som tittel, navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer, bankforbindelse, kredittkortnummer, IP-adresse osv. Vi samler og behandler dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning («GDPR») og andre relevante nasjonale personvernbestemmelser.
  Regelmessig innsamling og bruk av personopplysninger skjer kun med ditt samtykke eller når databehandlingen er tillatt ifølge lover og forskrifter. De følgende punktene beskriver art, omfang og formål med innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger.
  Vi beskriver nede i detalj våre aktiviteter i de tilfellene der vi gir oppdrag til andre tjenesteleverandører i forbindelse med enkelte deler av vårt tilbud eller våre tjenester, eller der vi bruker dine data til markedsførings- eller analyse-formål. Vi informerer her også om fastsatte kriterier for og varighet til lagringen. I tillegg opplyser vi deg om dine rettigheter i forbindelse med databehandlingen.
  Denne personvernerklæringen gjelder kun CASIOs hjemmeside. Dersom du følger en lenke fra våre sider til en tredjeparts nettside, må du henvende deg dit for informasjon om hvordan de behandler dine data.
 2. Kontaktinformasjon
  • Navn og adresse til den behandlingsansvarlige (CASIO)
   Den behandlingsansvarlige for personopplysningene etter GDPR og etter alle andre relevante personvernbestemmelser i EU, er CASIO («Den behandlingsansvarlige»). Hvis du har spørsmål, forslag eller kritikk angående personvernet på vår hjemmeside, ber vi deg ta kontakt med:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Navn og adresse til personvernombudet
   Enhver registrert kan også når som helst henvende seg direkte til vårt personvernombud med alle spørsmål og bemerkninger angående personvernet. Personvernombudet kan nås under:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-post: dataprotection@casio.de
 3. Informasjon om lovhjemler og varighet av datalagringen
  • Lovhjemler for behandling av personopplysninger
   Lovhjemmelen for å innhente samtykke til behandling av personopplysningene er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a.
   Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, er hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav b. Det gjelder også hvis databehandlingen er nødvendig allerede før avtaleinngåelsen.
   Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en av våre rettslige forpliktelser, tjener GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav c som lovhjemmel.
   Dersom behandlingen er nødvendig for å verne din eller en annen fysisk persons vitale interesser, er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav d.
   Hvis behandlingen er nødvendig for ivareta en berettiget interesse til vårt foretak eller til en tredjepart, og hvis dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse, så er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  • Lagringsperiode og sletting av data
   Personopplysningene som vi samler inn, behandler og lagrer, lagres i prinsippet bare så lenge det konkrete formålet med lagringen krever det. Når formålet med lagringen faller bort, vil dine data slettes eller sperres.
   Men europeiske forordninger, relevante nasjonale lover og andre forskrifter kan i noen tilfeller kreve lengre lagring av dataene. Når lagringsfristen går ut, sletter vi dine data eller sperrer dem.
 4. Dine rettigheter
  Så lenge vi behandler dine personopplysninger, er du «registrert» i henhold til GDPR. Som registrert har du følgende rettigheter overfor CASIO:
  • Rett til innsyn i behandlingen
   Du kan i henhold til personvernreglene til enhver tid kreve svar om vi behandler dine personopplysninger. I så fall har du rett til innsyn i omfanget av databehandlingen.
  • Rett til korrigering
   Du kan kreve at CASIO korrigerer eller kompletterer dine data, hvis de er uriktige eller ufullstendige.
  • Rett til begrensning av behandlingen
   Under visse forhold kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
  • Rett til sletting
   Du kan under visse forutsetninger kreve at CASIO sletter dine personopplysningene uten ugrunnet opphold. Du har ikke rett til sletting hvis databehandlingen er nødvendig.
  • Underretningsplikt
   Hvis du har krevd korrigering, sletting eller begrensning i samsvar med dine rettigheter, er CASIO forpliktet til å underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats.
  • Rett til dataportabilitet
   Du har rett til å motta personopplysningene om deg selv som du har gitt til CASIO, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Dessuten har du under visse forutsetninger rett til å overføre disse opplysningene til et annet foretak uten at CASIO kan hindre dette.
  • Innsigelsesrett
   Du har rett, av grunner knyttet til din særlige situasjon, til enhver tid å protestere mot behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav e eller f.
   Din innsigelse fører til at CASIO ikke lenger behandler personopplysningene, med mindre CASIO kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
   Dersom vi driver direkte markedsføring mot deg, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til slik markedsføring. Du kan informere oss om din innsigelse under følgende adresse:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-post: info@casio.de
  • Rett til å trekke tilbake samtykket til databehandlingen
   Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke, i det tidsrommet samtykket forelå.
  • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
   Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR.
 5. Besøk på vår hjemmeside og lagring av loggfiler
  Hver gang du besøker CASIOs hjemmeside, registrerer vårt system automatisk data og informasjon sendt fra din PC.
  Følgende personopplysninger registreres:
  • informasjon om din nettlesertype
  • informasjon om ditt operativsystem
  • informasjon om din nettleverandør
  • din IP-adresse
  • dato og klokkeslett for besøk på vår side
  • informasjon om nettsiden som du brukte for å besøke vår hjemmeside
  • informasjon om nettsiden som du besøker via vår hjemmeside.
  Det er dataene som vårt system samler inn om deg og lagrer i loggfiler. Disse data lagres ikke sammen med andre personopplysninger om deg. Lovhjemmelen for midlertidig lagring av data og loggfiler er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  Vi har en berettiget interesse i å samle inn og midlertidig lagre disse data, fordi vårt system må lagre IP-adressen en liten stund for å kunne vise deg nettsiden på din PC. IP-adressen din må lagres så lenge du oppholder deg på vår hjemmeside.
  Den lagres i loggfilen for at vår hjemmeside skal fungere. I tillegg brukes disse data til å forbedre vår hjemmeside og for å sikre informasjonssikkerheten i våre systemer. Loggfilene analyseres ikke til markedsføringsformål.
  Så snart dataene ikke lenger er nødvendige til de nevnte formålene, slettes de eller avidentifiseres, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. Data lagret i loggfiler, vil bli slettet etter sju dager.
 6. Kontaktskjema
  Kontaktskjemaet på vår hjemmeside kan brukes for å ta kontakt med oss. Hvis du bruker denne kanalen, lagrer vi opplysningene som du oppgir i registreringsskjemaet. Det dreier seg spesielt om følgende opplysninger:
  • For nye kunder
   • ditt navn og fornavn
   • din adresse
   • din e-post-adresse
  • For support/reparasjoner
   • ditt navn og fornavn
   • din e-post-adresse
   • din adresse (for forsendelse eller tilbakesending av apparater)
  Lovhjemmelen for behandling av opplysningene med brukerens samtykke er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a, og for behandling uten samtykke GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav b eller f. Behandlingen av personopplysningene i registreringsskjemaet tjener kun til å behandle din melding. Dataene slettes så snart formålet med registreringen er oppfylt, og lovbestemte arkiveringsplikter ikke står i veien for sletting. Formålet er oppfylt når korrespondansen med brukeren er avsluttet. Korrespondansen er avsluttet når saken den dreier seg om, kan sies å være endelig avklart.
  Brukeren har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger, og til å protestere mot fortsatt lagring. Det fører til at korrespondansen ikke kan videreføres. Alle personopplysninger som ble lagret i forbindelse med kontakten med deg, vil bli slettet, med mindre det strider mot lovbestemte arkiveringsplikter eller det finnes en lovhjemmel for videre behandling.

  I tillegg lagrer vi følgende data på tidspunktet der du sender meldingen:
  • din IP-adresse
  • dato og klokkeslett for din melding
  Vi videreformidler ikke disse data til tredjepart. Disse dataene brukes kun for å behandle korrespondansen. Disse dataene, som registreres ved sending av skjemaet, brukes for å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre informasjonssikkerheten i våre systemer. Data som registreres ved sending av skjemaet og som kommer i tillegg til personopplysningen du har gitt oss, slettes senest etter sju dager. Lovhjemmelen for behandling av dataene er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
 7. Søk etter forhandlere
  Du kan bruke CASIOs hjemmeside til å finne en forhandler av våre produkter i din nærhet. Til dette formålet registrerer vi dine posisjonsdata enten ved hjelp av et skjema som du fyller ut (a) eller ved at du tillater med et klikk i din nettleser at din lokasjon bestemmes ut fra IP-adressen (b). CASIO bruker karttjenesten Google Maps API fra Google Inc. («Google») for å kunne foreslå nærmeste forhandler. Google kan kontaktes under Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Tjenesten gjør det mulig for oss å vise deg interaktive kart direkte i nettleseren, slik at du kan benytte brukervennlige kartfunksjoner.
  • Registrering av opplysninger via skjema
   Du kan fylle ut et skjema for forhandlersøk på CASIOs hjemmeside, med følgende (valgfrie) opplysninger:
   • ditt land
   • ditt postnummer eller by
   • ev. gatenavn
   Når du klikker på «Finn forhandler», starter søket etter forhandlere. I det samme får Google informasjon om at du har klikket på denne undersiden av våre nettsider. Google får i tillegg tilsendt følgende data:
   • din IP-adresse
   • dato og klokkeslett for din forespørsel
   • tidssonedifferanse til Greenwich Mean Time (GMT)
   • innholdet i forespørselen (konkret nettside)
   • tilgangsstatus/HTTP-statuskode
   • overført datamengde
   • nettsiden som din forespørsel kommer fra
   • din nettlesertype
   • ditt operativsystem og dets grensesnitt
   • ditt språk og programvareversjonen til din nettleser
   Det skjer uansett om du har en Google-konto eller om du er logget inn på din Google-konto. Hvis du er logget inn på din Google-konto, knyttes disse data direkte til din Google-profil. Hvis du ikke ønsker tilknytning av dataene til din Google-profil, må du logge deg ut av Google-kontoen mens du besøker CASIOs hjemmeside.
   Det finnes også en enkel mulighet til å slå av Google Maps-tjenesten og dermed å forhindre overføring av data til Google: Deaktiver JavaScript i din nettleser. Merk at du dermed også slår av kartvisningen.
   Google behandler dine personopplysninger blant annet i USA og overholder EU-US Privacy Shield-rammeverket: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
   Bruken av Google Maps API er tillatt ifølge GDPR artikkel 6 nummer 1 setning 1 bokstav b og f, fordi disse dataene er nødvendige til å oppfylle en situasjonsbetinget avtale, og fordi CASIO i denne situasjonen har en berettiget interesse i å behandle opplysningene. Vi bruker Google Maps API for å kunne tilby deg en kartfunksjon slik at du raskt kan finne nærmeste forhandler. Dine personopplysninger behandles dessuten også av Google Analytics. CASIOs formål med det er å analysere brukerbevegelsene på vår hjemmeside.
   Google lagrer dine data som standard i 14 måneder. Etter denne perioden blir dataene slettet.
   Mer informasjon om formål og omfang av datainnsamling og -behandling fra Googles side finner du i Googles personvernerklæring. Her får du også informasjon om dine rettigheter overfor Google og innstillingsalternativer for personvern: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
  • Registrering av data etter spørsmål om tillatelse til å bruke din lokasjon
   CASIO har noen lokasjonsavhengige nettsider. Det er altså mulig at din nettleser spør deg før du skriver inn opplysninger, om CASIOs hjemmeside har lov til å bestemme din lokasjon. Hvis du tillater dette med et bekreftende klikk, sender din nettleser dine posisjonsdata (lengde- og breddegrader) til Googles posisjoneringstjeneste for at den kan anslå din lokasjon . Din nettleser gir så CASIO tilgang til denne informasjonen slik at CASIO kan foreslå deg nærmeste forhandler.
   Angående databehandling fra Googles side henviser vi til Søk etter forhandlere - Registrering av opplysninger via skjema i denne personvernerklæringen.
   Lovhjemmelen for databehandling er i dette tilfelle GDPR artikkel 6 nummer 1 setning 1 bokstav a, b og f.
 8. Bruk av informasjonskapsler
  I tillegg til de nevnte data bruker CASIOs hjemmeside også forskjellige typer informasjonskapsler som lagres på din PC.

  Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din PC eller en bærbar enhet når du besøker CASIOs hjemmeside. Vi får tilgang til forskjellige opplysninger gjennom bruken av informasjonskapsler.

  Du finner all informasjon om informasjonskapslene vi bruker, i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

  Ved bruk av disse CASIO-nettsidene blir også informasjonskapsler fra tredje tilbydere (dvs. ikke fra CASIO) lagret på din enhet. Vi gir riktignok tredjeparter adgang til CASIO-nettsider, men vi har hverken kontroll på hva tredjeparten opplyser om sine informasjonskapsler, eller kan få tilgang til opplysningene. Hele denne informasjonen kan du få av tredjeparten i samband med dens personvernerklæring.

  • Google Analytics
   Denne CASIO-websiden bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste. Leverandøren er Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Tjenesten brukes til analysering av brukeratferd, slik at vi kan optimalisere både annonsene våre og webtilbudet vårt. Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies»). Informasjon om bruken av CASIO-nettsiden vår som innhentes via en cookie, overføres til Google-serveren i USA og blir lagret her.

   På CASIO-nettsiden vår blir Google Analytics brukt med IP-anonymisering. Dette betyr at IP-adressen din blir forkortet i EUs medlemsland og andre land som er medlemmer av EØS. Fullstendige IP-adresser blir kun unntaksvis formidlet til en Google-server, for så å bli forkortet der.
   Google er underlagt EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vi har inngått en avtale om oppdragsutførelse med standardklausuler. Disse innebærer at Google forplikter seg til å behandle brukerdata i henhold til våre anvisninger og EUs datavernsnivåer.
   Google bruker denne informasjonen på oppdrag fra administrator av CASIO-nettsiden for å evaluere bruken av tilbudet vårt på Internett. Dette gjøres for å opprette en rapport over aktivitet på nettsiden for nettsidens administrator, samt for å kunne tilby tjenester som er tilpasset denne typen nettsideaktivitet og Internett-bruk.

   Godkjenningen av bruken av Google Analytics oppfyller kravene i art. 6 avsnitt 1 a) GDPR, så lenge det ble gitt samtykke til dette ved besøket av CASIO-nettsiden. Du kan når som helst trekke tilbake et slikt samtykke for fremtidig bruk. Vi bearbeider dataene dine kun så lenge det er nødvendig for databehandlingsformål (i dette tilfelle oppretting og evaluering av statistikk). Data som er sendt fra oss og knyttet til cookies, brukernavn (f.eks. user-ID) eller reklame-ID-er blir slettet automatisk etter 14 måneder.
   Du finner mer informasjon om Opt-Out-mulighetene i vår policy for cookies.

   Mer informasjon om Google Analytics og bruken av data som genereres ved bruk av denne tjenesten, finnes i Googles retningslinjer for datavern: https://policies.google.com/privacy eller evt.: https://www.google.no/analytics/terms/no.html.
  • Google Remarketing
   Casio-nettsiden bruker også funksjonene til Google Remarketing. Det skjer ev. også i kombinasjon med de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. Tjenesteleverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»).

   Google Remarketing bruker informasjonskapsler for å vise deg reklame som er tilpasset dine personlige interesser. Verktøyet registrerer og behandler din forkortede IP-adresse samt informasjonskapsel-ID-en og brukerdataene til CASIO-nettsiden for at CASIO kan gi deg målrettede produktanbefalinger og reklame basert på dine interesser. Annonse-målgruppene opprettet av Google Analytics Remarketing synkroniseres med de enhetsoverskridende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan du bli vist person- og interessetilpasset reklameinnhold som er tilpasset gjennom analyse av din bruks- og surfeatferd på én enhet (f.eks. din mobil), også på andre enheter (f.eks. nettbrett eller PC). I tillegg kan vi via DoubleClick Floodlight-informasjonskapselen forfølge om du utfører visse aksjoner på vårt nettsted etter at du har åpnet en av våre display/video-annonser i Google eller på en annen plattform via DoubleClick eller om du har klikket på den (conversion-tracking).

   Hvis du har gitt ditt samtykke, synkroniserer Google din nettside- og app-logg med din Google-konto. På denne måten kan du få vist det samme personaliserte reklameinnholdet på hver enhet som du er logget på med din Google-konto.

   Behandlingen av dataene registrert via din Google-konto skjer kun på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a). Du kan finne mer informasjon på https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick og i Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/. Google har underlagt seg EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  • Google Tag Manager
   Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

   Google Tag Manager er en løsning hvor nettstedsmerker kan administreres over en overflate. Selve verktøyet (som implementerer merkene) er et domene uten informasjonskapsler og registrerer ingen personlige opplysninger. Verktøyet sørger for utløsning av andre merker som fra sin side registrerer opplysninger under visse omstendigheter. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse personlige opplysningene. Alle informasjonskapsler, “Tags” som er implementert ved hjelp av Tag Manager, er “Marketing Cookies” (informasjonskapsler for markedsføring).

   Informasjonskapsler som er implementert i Tag Manager, forutsetter ditt samtykke (Art. 6 avs. 1 lit. a DSGVO).

   Du får oversikt over alle informasjonskapsler for markedsføring som brukes på dette nettstedet, i Retningslinjer for informasjonskapsler, dersom “Marketing Cookies” er aktivert. Hvis det ble foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, beholdes dette for alle sporingsinformasjonskapsler som ble implementert med Google Tag Manager.

   Ytterligere opplysninger om Google Tag Manager finner du på: https://support.google.com/tagmanager/?hl=no#topic=3441530
  • Google Web Fonts
   Denne siden bruker såkalte Web Fonts som leveres av Google, til å opprette en helhetlig skrifttypefremstilling. Google Fonts er installert lokalt. Det opprettes ikke en forbindelse til Googles servere.

   Mer informasjon og gjeldende datavernsbestemmelser fra Google finner du på: https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles datavernserklæring: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   CASIO-nettsiden bruker den såkalte «Facebook-pikselen» på Facebooks sosiale nettverk, som drives av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er bosatt i EU, av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland («Facebook»).
   Facebook er sertifisert etter Privacy-Shield-avtalen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Ved hjelp av Facebook-pikselen kan Facebook på den ene siden lage målgrupper av dem som har sett på vårt nettilbud, for å få vist dem annonser (såkalte «Facebook-annonser»). På den andre side bruker vi Facebook-pikselen for å få vist våre egne Facebook-annonser kun til Facebook-brukere som også har vist sitt interesse i vårt nettilbud, eller som har visse egenskaper (f.eks. er interessert i visse temaer eller produkter, noe som bestemmes ved hjelp av nettside-besøk) som vi sender til Facebook (såkalt «egendefinert publikum»). Ved hjelp av Facebook-pikselen ønsker vi å sikre at våre Facebook-annonser treffer brukernes mulige interesser og ikke virker forstyrrende. Ved hjelp av Facebook-pikselen kan vi dessuten påvise effekten av vår markedsføring på Facebook for statistiske og markedsforsknings-formål, ved å registrere om brukeren etter et klikk på en Facebook-annonse ledes videre til vårt nettsted (såkalt «konvertering»).

   Facebooks behandling av dataene skjer i rammen av Facebooks personvernretningslinje. Du kan finne generell informasjon om visning av Facebook-annonser i Facebooks personvernerklæring på https://www.facebook.com/policy.php. Spesiell informasjon og opplysninger om Facebook-pikselen og dens funksjonsmåte får du på Facebooks hjelpeområde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Behandlingen av personopplysningene samlet inn ved hjelp av Facebook-pikselen skjer på grunnlag av ditt samtykke, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.
  • YouTube
   CASIO-nettsiden bruker Youtube, LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA som tjenesteleverandør for integrering av videoer. Den er representert ved Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt blir din IP-adresse sendt til YouTube og en informasjonskapsel installert på din PC allerede når du besøker en side med integrerte videoer. Men vi har integrert YouTube-videoene med utvidet personvernmodus (i dette tilfelle tar YouTube fortsatt kontakt med DoubleClick-tjenesten til Google, men ifølge Googles personvernerklæring blir personopplysningene ikke analysert). YouTube lagrer altså ikke lenger informasjon om de besøkende. Først når du klikker på videoen, setter YouTube en informasjonskapsel. Da sendes din informasjonskapsel-ID, IP-adresse, informasjon om enheten du bruker, geodata og din brukeratferd til YouTube, og YouTube får vite at du har sett videoen. Hvis du er logget inn på YouTube, kobles denne informasjonen også til din brukerkonto (det kan du forhindre ved å logge deg ut av YouTube før du klikker på videoen). YouTube bruker denne informasjonen for å presentere målrettet reklame på Google-nettsider. Mer informasjon finner du i YouTubes personvernerklæring på https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Rettsgrunnlaget for databehandlingen er vårt berettiget interesse i å distribuere innholdet av våre nettsider, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi gir deg gjerne informasjon om denne interesseavveiningen.

 9. Kundeavis
  Du har mulighet til å abonnere på CASIOs kundeavis på vår hjemmeside. Opplysningene som du registrerer i påmeldingsskjemaet overføres til oss. Dette er vanligvis:
  • din e-post-adresse
  • ditt navn
  • ditt land
  Vi trenger e-post-adressen for å kunne sende deg kundeavisen. De øvrige opplysningene er frivillige.
  For påmelding til vår kundeavis bruker vi den såkalte double-opt-in-metoden. Det betyr at vi, etter påmeldingen, sender en e-post til e-post-adressen du har oppgitt, der vi ber om en bekreftelse for at du ønsker kundeavisen tilsendt. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen i løpet av 24 timer, sperrer vi dine opplysninger og sletter dem automatisk etter en måned. I tillegg lagrer vi IP-adressene og tidspunktene for både påmelding og bekreftelse. Formålet med denne operasjonen er at vi kan dokumentere din påmelding og ev. kan informere deg om mulig misbruk av dine personopplysninger.
  Etter din bekreftelse lagrer vi din e-post-adresse og de øvrige opplysningene for tilsending av kundeavisen. Lovhjemmelen er GDPR artikkel 6 nummer 1 setning 1 bokstav a. Vi sletter dine personopplysninger så snart du har sluttet å abonnere på vår kundeavis, eller når kundeavisen opphører.
  Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å trekke ditt samtykke tilbake. Nederst i hver kundeavis er det en lenke som du kan klikke på for å melde deg av kundeavisen. Et annet alternativ er å sende en e-post til newsletter@casio.de eller en melding til den behandlingsansvarlige nevnt oppe i denne personvernerklæring.
 10. Produktservice og reparasjon
  Du kan motta servicetjenester for CASIO-produktene dine fra oss. Vær oppmerksom på at våre medarbeidere eller medarbeidere hos våre servicepartnere kan, i sammenheng med utføringen av disse servicetjenestene, få innsikt i informasjon som er lagret på enheten din. Hverken CASIO eller våre servicepartnere vil bearbeide informasjon på innsendte enheter ytterligere.
 11. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
  • Generelt
   Vi overfører dine personopplysninger til tjenesteleverandører, forretningspartnere, tilknyttede foretak og andre parter kun i samsvar med gjeldende personvernregler.
   Vi kan utlevere dine personopplysninger til tjenesteleverandører på vårt oppdrag, og forplikte dem til å gjennomføre tjenesten i vårt navn (databehandling på oppdrag). Disse tjenesteleverandørene kan være tilknyttede foretak til CASIO eller eksterne tjenesteleverandører. Her følger vi de gjeldende strenge nasjonale og europeiske personvernreglene. Tjenesteleverandørene er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Vi har lov å utlevere personopplysninger til tredjeparter, hvis det er påkrevd av en lov eller en rettsprosess, eller for å levere og administrere våre produkter og tjenester. Dessuten kan vi være forpliktet til å gi opplysninger til politiet eller en annen myndighet. Hvis det er nødvendig å overføre personopplysninger mellom parter som samarbeider om å levere CASIOs tjenester til deg, har vi også lov til å utlevere personopplysninger. I forbindelse med revisjoner og inspeksjoner er det som oftest ikke mulig å unngå utlevering av personopplysninger.
  • Nettverkstjenester
   Vår hjemmeside og dermed også din brukerkonto er lagret hos en ekstern tjenesteleverandør. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vår tjenesteleverandør har tilgang til dine personopplysninger kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Vår tjenesteleverandør gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Vår partner overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere avtalte tjenester, eller han er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige. Vår tjenesteleverandør lagrer opplysningene kun på servere i Tyskland.
   Vår tjenesteleverandør er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt vår tjenesteleverandørs rettigheter og plikter angående databehandlingen. Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er å kunne bruke tjenesteleverandørens servere. Vår tjenesteleverandør lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
  • Databasevedlikehold
   Vi samarbeider med eksterne tjenesteleverandører for applikasjonsutvikling og databasevedlikehold. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Tjenesteleverandørene har tilgang til personopplysningene kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Våre tjenesteleverandører gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Våre tjenesteleverandører overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten, eller de er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige.
   Våre tjenesteleverandører er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er at tjenesteleverandørene vedlikeholder våre databaser. Våre tjenesteleverandører lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
 12. Sikkerhetsstandarder
  CASIO har implementert tilstrekkelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsstandarder for å verne personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Våre tjenestetilbydere har forpliktet seg i avtalen å sikre konfidensialiteten til personopplysningene. De skal heller ikke bruke dataene til formål som vi ikke har godkjent.
 13. Endring av denne erklæringen
  Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg derfor å lese den gjennom regelmessig for å bli kjent med våre tiltak innen personvern. Denne personvernerklæring ble sist endret 14.05.2018.